MVO

MVO2020-06-04T14:00:50+00:00

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een actueel thema, dat de afgelopen tijd veel in de belangstelling staat. Een goede ontwikkeling. Niet bepaald nieuw overigens voor Rots Bouw: we zijn al jaren met deze onderwerpen bezig.

Social Fairness

“Verantwoord ondernemen begint bij jezelf”. Vanuit deze gedachte start Social Fairness bij een duurzaam inkoopbeleid en ketenverantwoordelijkheid. Bij Rots Bouw B.V. vinden wij het belangrijk dat de herkomst en de wijze van productie bekend is en dat deze voldoet aan de maatschappelijke normen en waarden.

 Onze visie

In onze personeelssamenstelling streven wij naar diversiteit in geslacht, cultuur en leeftijd. Daarbinnen creëren wij kansen voor groepen welke het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Onze ketenverantwoordelijkheid past bij onze visie over social fairness. Deze visie brengen wij onder de aandacht van onze toeleveranciers en wij verwachten van hen dat zij deze respecteren en nastreven. Wij werken graag samen met gelijkgestemde partners en blijven focussen op verbeterkansen.

Ons standpunt

Ons standpunt is dat samenwerken zorgt voor een betere toekomst, niet alleen voor Rots Bouw B.V. en ons personeel, maar ook voor de rest van de wereld. De drie P’s, People, Planet en Profit, staan centraal in ons bedrijf en bij de beslissingen welke wij maken. Wij zorgen daarom graag voor een juiste balans tussen werknemer en werkgever, goede arbeidsvoorwaarden en social fairness.

Rots Bouw onderschrijft de recente klimaatakkoorden en werkt op een praktische en effectieve manier aan vernieuwing en verduurzaming van de bouw in Nederland. Wij zijn er van overtuigd dat de transitie van de bouw naar duurzame en toekomstbestendige gebouwen begint met “gewoon doen”!

In de beleidsverklaring van Rots Bouw nemen we onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

Hierin worden een aantal kernwaarden benoemd:

Rots Bouwers gaan fluitend naar hun werk!

 • Rots Bouw streeft naar een goede werksfeer voor alle medewerkers en wil ervoor zorgen dat het belang van de medewerker zoveel mogelijk overeenkomt met het belang van het bedrijf;
 • Ons bedrijf wil onveilige situaties en/of onveilige handelingen zoveel mogelijk voorkomen of zoveel mogelijk beperken, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
 • Rots Bouw biedt zoveel mogelijk aangepast werk, wanneer door een ongeval mensen hun functie niet meer kunnen uitoefenen;
 • We willen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden zo goed mogelijk waarborgen;

Bewust inkopen

 • We streven het inkopen, distribueren en afleveren van kwalitatief hoogwaardige producten na;
 • Bij de inkoop van materialen willen we zoveel als mogelijk rekening houden met de herkomst daarvan en de omstandigheden manier waarop die zijn geproduceerd;
 • Wij verwachten van onze leveranciers en onderaannemers dat zij onze MVO doelstellingen onderschrijven, de wet-& regelgeving en normeringen naleven op het gebied van kwaliteit, gezondheid en welzijn en eerlijk zaken doen in samenwerking met ons, en actief willen bijdragen aan onze doelstellingen
 • Waar mogelijk willen we voorkomen dat houtproducten afkomstig zijn uit gebieden die illegaal gekapt zijn, waar de mensenrechten, het milieu (-wetgeving) of de leefomgeving geschonden worden;

Samen met de eindgebruiker verantwoordelijkheid nemen voor het eindproduct

 • Tijdens inkoopgesprekken zullen we klanten en opdrachtgevers adviseren omtrent producten;
 • Rots Bouw wil samen met de opdrachtgever kijken naar de mogelijkheden om binnen een project of opdracht, de meest duurzame variant of werkwijze te hanteren;
 • We willen onze producten leveren volgens de gemaakte afspraken en levertijd; we willen voor de afnemers van toegevoegde waarde (kennis) zijn en een goede service bieden;
 • Wij willen samen met de eindgebruikers kijken naar de levenscyclus van het product. (circulariteit / hergebruik)

Een duurzame wereld als uitgangspunt (strategisch milieubeleid)

 • Rots Bouw wil voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en CO2 Prestatieladder normen / richtlijnen, met als doel het uitvoeren en opleveren van producten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en te streven dat de klanten tevreden zijn en blijven;
 • Ons bedrijf wil zoveel als mogelijk bijdragen aan het voorkomen en beperken van milieuschade;

Betrokken directie

 • De directie voert een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers, onze leveranciers en onze afnemers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rust op zeven pijlers:

Rots Bouw is een maatschappelijk betrokken onderneming. Dit blijkt onder meer uit:
a. Voorlichting over de bouwsector
b. Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten
c. Betrokkenheid bij diverse maatschappelijke organisaties

a. Voorlichting over de bouwsector
De laatste jaren neemt Rots Bouw deel aan de Dag van de Bouw. Op deze dag openen bouwbedrijven hun deuren voor het publiek. Sinds 2008 kan het publiek een kijkje achter de schermen nemen bij onze bouwprojecten. In 2016 stellen we het bouwproject “Midden Nederland Hallen” open voor het publiek. Voor meer informatie: www.dagvandebouw.nl
Daarnaast geven we voorlichting op scholen (o.a. CC Schaersvoorde) over de mogelijke beroepskeuzes in de bouw.

b. Bijdrage aan maatschappelijke organisaties en activiteiten
Rots Bouw sponsort de stichting Red een Kind.
Red een Kind stelt gezinnen die worden geconfronteerd met marginalisering, discriminatie en armoede, in staat om een goede en veilige thuishaven te zijn. Een plek waar kwetsbare kinderen in liefde, waardig en met goede toekomstkansen kunnen opgroeien.

Rots Bouw is hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalvereniging A.Z.S.V.

Verder is Rots bouw lid van diverse organisaties zoals Bouwend Nederland, NVB, IKAD, KBTO, GMV, CIB Groen Wonen etc.

c. Betrokkenheid bij diverse maatschappelijke organisaties
Rots bouw is actief lid van de Industriekring voor Aalten en Dinxperlo (IKAD).
Directeur Egbert-Jan Rots van Rots Bouw is voorzitter van de Raad van bestuur van de Bouwopleiding Oost Gelderland (BOG). Deze opleiding bereidt jonge mensen voor op een baan in de bouw. De BOG biedt theoretische en praktische kennis aan en leent jongeren uit aan bouwbedrijven in de regio.

Dit heeft betrekking op:
• De productie van materialen en de milieubelasting daarvan
• Conceptueel en innovatief bouwen
• Duurzaamheid en Energiezuinigheid

In de woningbouw houden we in het ontwerp en bij de materiaalkeuze rekening met de milieubelasting, energiezuinigheid en duurzaamheid. Of het nu gaat om speciale eisen of wensen van de opdrachtgever of om projecten uit eigen ontwikkeling: milieu, energie en duurzaamheid zijn voor ons altijd kritische aandachtspunten.

Voor specifieke projecten gebruiken we op dit moment alleen FSC hout.

Kwaliteit, Arbo en Milieu
De beleidsverklaring van Rots Bouw in het kort:
Het KAM-beleid van Rots Bouw is erop gericht om te voldoen aan de eisen van de klanten, aan ISO 9001:2015, VCA-2017, CO2, FSC -STD-40-004 en aan de relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat we goed zorgen voor onze opdrachtgevers, onze (toekomstige) medewerkers, de leveranciers en de omgeving. Dit uit zich in ons streven naar continue verbetering.

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid. Zij houdt de medewerkers continu op de hoogte van dit beleid en van de afspraken die daaruit volgen. Op aanvraag stellen we onze beleidsverklaring beschikbaar aan klanten en andere geïnteresseerden.

De directie zorgt ervoor dat de beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Tijdens een jaarlijkse management review worden het KAM-beleid en de bijbehorende doelstellingen geëvalueerd en bijgesteld door de directie. Dit beleid is nader uitgewerkt in procedures die zijn opgenomen in het KAM-systeem. Naar buiten toe maken we ons beleid kenbaar door het behalen en consolideren van het ISO 9001:2015, CO2 en VCA**-certificaat. We verwachten van al onze medewerkers dat zij dit beleid ondersteunen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en hun betrokkenheid bij Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzaken. De organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijzen zoals in dit KAM-managementsysteem zijn aangegeven, zijn in overeenstemming met de feitelijke situatie.

• Milieu
• Logistiek
• Duurzame productiemiddelen op de bouwplaats
• Productieproces optimaliseren

Op al onze bouwplaatsen wordt afval gescheiden ingezameld en afgevoerd. Ook op het kantoor scheiden we het afval. Papierafval wordt gescheiden van regulier afval.

Rots Bouw is sinds 1999 ISO-9001 gecertificeerd. Door een goede integrale procesbeschrijving en de naleving van duidelijke procedures is de logistiek binnen het bedrijf goed op orde. Duidelijke overdrachtsmomenten bevorderen de communicatie tussen de disciplines die bij het bouwproject betrokken zijn.

Door voortdurend na te denken over verbetermogelijkheden binnen de organisatie werken we continu aan optimalisatie van het productieproces.

Rots Bouw is in Aalten gevestigd aan de Broekstraat 24. In Zevenaar heeft Rots Bouw een bescheiden werkplaats gehuurd aan de Didamseweg.

• Het pand in Aalten is gebouwd in 1991 en bestaat uit een werkplaats, kantoren en een opslagloods. Er is een groot buitenterrein aanwezig. In 2017 en in 2019 is het pand uitgebreid en verduurzaamd. In de uitbreiding is gebruik gemaakt van circulaire materialen en zijn veel maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid. Het pand is voorzien van een warmtepomp en is daarmee klaar voor de toekomst. Het pand heeft energielabel A.
• Het pand in Zevenaar is aan het einde van de jaren ’70 gebouwd.

Beide panden verkeren in een goede staat van onderhoud.

De bedrijfspanden zijn ingericht volgens de veiligheidsrichtlijnen conform VCA**. Er zijn noodverlichting, vluchtroutes, brandbeveiliging en een bedrijfsnoodplan aanwezig.

We gebruiken koffiekopjes om onnodig gebruik van plastic bekers te voorkomen. Op beide kantoren wordt regulier afval gescheiden ingezameld van papierafval.

Op de bouwplaatsen van Rots Bouw wordt afval gescheiden ingezameld. Bewust omgaan met afval is een automatisme van onze medewerkers. Afval wordt bij de bron gescheiden in speciale containers en ook daarin afgevoerd.

Op de bouwprojecten wordt bewust met energie omgegaan. Overal waar Rots Bouw zelf haar energie inkoopt, wordt gebruik gemaakt van echte groene stroom.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om specifieke overlast voor de omgeving te voorkomen.

• Bij de (ver)bouw van uitvaartcentra die in gebruik blijven tijdens onze werkzaamheden is geluidsoverlast onwenselijk.
• Bij de (ver)bouw van scholen die in gebruik blijven tijdens onze werkzaamheden is geluidsoverlast onwenselijk en heeft het voorkomen van risico’s voor de leerlingen de hoogste prioriteit.
• Bij binnenstedelijk bouwen zorgt Rots Bouw voor veilige verkeersstromen en goede afstemming van het reguliere verkeer en bouwverkeer.

Onze medewerkers gaan respectvol om met de situatie waarin ze aan het werk zijn.

Onder ketenpartners verstaan we:

• Opdrachtgevers
• Leveranciers, onder- en nevenaannemers

Constructief meedenken met de opdrachtgevers is één van de speerpunten van ons beleid. Meedenken met de wensen van een klant, alternatieven aanbieden en zorgen voor transparante begrotingen en planningen zijn belangrijke thema’s binnen Rots Bouw. We stellen duidelijke voorwaarden op, waardoor we verrassingen voorkomen. Voor mogelijke problemen achteraf is er een gestructureerde klachtenprocedure.

Wij denken graag met opdrachtgevers en leveranciers mee over MVO-beleid om zo reducties te realiseren in de keten.

Bekwame en betrouwbare leveranciers en onder- en nevenaannemers zijn essentieel voor een goede projectkwaliteit. Een kwalitatief en voorspelbaar eindproduct kan alleen tot stand komen door constructieve samenwerking met alle partijen binnen een bouwproject.

Bij zorg voor de medewerkers maken we een onderverdeling in:

a. Arbeidsomstandigheden
b. Arbeidsvoorwaarden
c. Opleiding
d. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
e. Beperken van het verzuim

a. Arbeidsomstandigheden
Rots Bouw is VCA** gecertificeerd. Door inachtneming van de arbowet en de arbocatalogus werkt Rots Bouw continu aan de optimalisering van de arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers.

Rots Bouw gaat preventief om met arbeidsomstandigheden. We bespreken de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak en voeren deze procedures consequent uit.

We hebben een contract met een arbodienst die ook een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoert. Voorkomen is voor iedereen immers beter dan genezen.

Bij de aanschaf van materieel houden we rekening met belastende factoren van het stuk gereedschap (bijvoorbeeld het aantal decibellen geluid dat een tafelzaag produceert). Als hier onvoldoende voordeel te behalen is, kijken we of er bronmaatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld een geluidskap plaatsen). Als de decibellen dan nog de toelaatbare grens overschrijden, wordt gebruik gemaakt van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (gehoorbescherming in dit geval) die we alle medewerkers gratis ter beschikking stellen.

b. Arbeidsvoorwaarden
Alle medewerkers van Rots Bouw hebben een arbeidsovereenkomst waarop de CAO voor de bouwnijverheid van toepassing is. Zowel het salaris als de overige voorwaarden zijn conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd door de CAO-partijen. Rots Bouw kent secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van o.a. winstdeling en de Werk Kosten Regeling.

Ook na hun pensionering of VUT houdt Rots Bouw contact met zijn medewerkers. Oud-medewerkers die dat op prijs stellen, worden via het personeelsblad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het bedrijf. Ook ontvangen oud-medewerkers nog jaarlijks een kerstpakket tijdens de traditionele kerstborrel.

c. Opleiding
Rots Bouw heeft een eigen bedrijfsopleidingsplan. In dit plan, dat we per schooljaar opstellen, staan de jaarlijks voorgenomen opleidingen voor zowel Bouw- als UTA-personeel. Dit opleidingsplan komt tot stand in overleg tussen individuele personeelsleden (in bijvoorbeeld functioneringsgesprekken), personeelsvertegenwoordiging en directie.

We hebben diverse regelingen voor vergoeding van de studiekosten of aangepaste werktijden in verband met schoolbezoek.

d. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Sinds 2008 hanteert Rots Bouw een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Onze medewerkers moeten zowel nu als in de toekomst gezond kunnen werken op een veilige werkplek. Met het oog op de toekomst gaan we preventief aan de slag om al in een vroeg stadium gezondheidsrisico’s vast te kunnen stellen en te behandelen. We willen langdurig en op een gezonde manier met elkaar werken.

e. Beperken van het verzuim
Rots Bouw heeft een gelimiteerd contract met de arbodienst. Dit is een bewuste keuze. Het geld dat we op deze manier besparen, zetten we in voor verzuimbestrijding.

Tijdens de twee eerste ziekteweken houden we zelf contact met de medewerker. Contact is de kortste weg naar herstel. Voor mensen die met meer dan een griepje thuis zijn komt de arbodienst in beeld. Bij deze medewerkers wordt per geval beoordeeld welke zorg het beste kan worden ingezet. Soms is aanpassing van leefpatronen noodzakelijk om frequent of langdurig ziekteverzuim aan te pakken. De arbodienst biedt dan trajecten aan om bijvoorbeeld

• mensen met rugklachten te stimuleren om in een sportschool de rugspieren te trainen, zodat op termijn de rugklachten verminderen
• mensen met zittende werkzaamheden meer te laten bewegen